Pristupanje EU nije samo politički proces

Proces evropskih integracija većina građana vidi kao isključivo političku stvar, dok je drugi aspekt, koji podrazumeva reformu na nivou samog društva, i gde su glavni akteri upravo građani, manje vidljiv i dostupan, jedan je od zaključaka studije izrađene u okviru projekta „Glas zajednica o EU integracijama − podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika“.

Nalazi studije pokazuju da iako su lokalne zajednice mesta gde se potrebe i interesi građana direktno susreću sa evropskim integracijama, najmanje su uključene u ovaj proces, te građani ne osećaju da se promena u njihovom gradu, komšiluku, ulici, zaista događa.

“Proces evropskih integracija nije socijalizovan u odnosu na lokalne zajednice. Ukratko, učešće lokalnih zajednica je na nezavidnom i nezadovoljavajućem nivou,” smatra jedan od autora studije Mirko Popović.

Kao glavne prepreke navodi nedovoljno znanja i kapaciteta lokalne samouprave, ali centralizaciju i politizaciju procesa.

„Evropski put Srbije“, „pregovori sa Evropskom unijom“, „reforme i još reformi“, „Evropa to traži od nas“, „prijem Srbije u EU“, „otvaranja/zatvaranje poglavlja“, samo su neke od fraza koje su u medijima česte, a građanima nerazumljive u potpunosti.

Upravo zbog ovakvog načina komuniciranja, smatra Popović, građani proces evropskih integracija doživljavaju kao njima dalek, “ili kao neku politiku, a u politiku nećemo da se mešamo”.

“Kvalitet vazduha koji dišemo, kvalitet socijalnih usluga, kvalitet rada javne uprave, to nije politika, to je naš svakodnevni život”, ističe Popović i dodaje da je zadatak organizacija civilnog društva da proces pristupanja Evropskoj uniji približe građanima.

“Organizacije civilnog društva treba da budu neko ko prevodi taj jezik na rečnik koji je blizak i razumljiv običnom svetu, i na taj način bi se dešavalo usvajanje vrednosti, a ne usvajanje pa ne spovođenje normi”, zaključuje.

Ova opsežna studija daje obuhvatan uvid u trenutno stanje Srbije na evropskom putu, i besplatna je za preuzimanje. Studija nudi pregled dosadašnjih istraživanja, kao i analizu postojećih strategija i normativnog okvira. Takođe, u studiji se analiziraju kapaciteti i znanja lokalnih aktera za učešće u pregovorima, na osnovu čega su kreirane preporuke za napredak u ovom procesu.

Glasno i jasno o EU

Projekat „Glas zajednica o EU integracijama − podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika“ realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva koji predvodi Trag fondacija u saradnji sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Media i reform centrom Niš, Forumom civilne akcije FORCA, Evrokontaktom, Centrom za razvoj civilnog društva, Timočkim omladinskim centrom, Edukativnim centrom Kruševac i Proaktivom.


Izradu studije omogućila je Evropska unija. Sadržaj i stavovi izneti u studiji predstavljaju stavove projekta „Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika“ i nužno ne izražavaju stavove Evropske unije.