Protokolom do zaštite dečijih prava

Jovana Čanji Aranđelović i Olgica Beba Bajić, Otvoreni klub, Ana Jovanović, Centar za kreativni razvoj Knjaževac i Mladen Milutinović, moderator; Foto: MRCN/M.S.

Otvoreni klub, MODS i Kancelarija Zaštitnika građana, nizom javnih diskusija od 2015, zagovaraju ratifikaciju Protokola koji deci omogućava da, ako u svojoj državi ne mogu da ostvare svoja prava, to urade pred Komitetom za prava deteta UN.

U diskusiji na gradskom forumu „Dečija prava u priči i praksi“, iznete su preporuke za ratifikaciju Opcionog protokola o komunikacijskim procedurama, odnosno žalbenom postupku uz konvenciju o pravima deteta (OP3 CRC), kako glasi zvaničan naziv ovog dokumenta.

„Kada smo pitali decu, šta oni misle o tome zašto je važna ratifikacija ovog Protokola, jedna od njihovih preporuka je bila da je potrebno raditi na širenju informacija o njegovom postojanju, posebno kod dece i mladih. Mi smo ispoštovali tu preporuku dece kada smo kreirali projekat i  kroz radionice koje su prošli, pored toga što su učili o dečijim pravima i Konvenciji o pravima deteta, veliki fokus je bio na Trećem opcionom protokolu“, kaže Jovana Čanji Aranđelović iz Otvorenog kluba.

Srbija je OP3 CRC usvojila još 2012. Njegovom ratifikacijom ona ispunjava obaveze iz Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period 2014-2018, u okviru Poglavlja 23 za pridruživanje EU.