U niškom Višem sudu prvi put primenjena medijacija u postupku žalbe

Medijacija, koja je u niškom Osnovnom i Višem sudu u primeni od decembra prošle godine, prvi put je sprovedena i nakon donošenja prvostepene presude. Tako su sprečeni dalji troškovi stranaka, a sud je oslobođen postupanja po ovom predmetu, što je jedan od ciljeva medijacije usled preopterećenosti pravosudnih organa.

Iz Višeg suda istakli su da je ovo dobar primer činjenice da je medijacija, odnosno način mirnog rešavanja sporova, moguć u svakoj fazi postupka sve do donošenja pravosnažne presude. Dodaju i da se očigledna prednost medijacije kao alternativnog metoda rešavanja sporva ogleda u uštedi kako vremena i finansija, tako i u rasterećenju sudova, što doprinosi i pravičnom sudjenju u razumnom roku.

Od početka ove godine u Višem i Osnovnom sudu medijacijom je uspešno rešeno preko 50 predmeta.

Medijacija jeftinija od 35 do 60%

Medijacija je alternativni način rešavanja sudskih postupaka. Njome upravlja medijator koji suprotstavljene strane okuplja i usmerava ih ka pronalaženju uzajamno prihvatljivog rešenja. Prema pisanju europa.rs, u dogovoru koji se postiže medijacijom nema pobednika niti gubitnika, već je cilj da se pronađe najbolje rešenje koje će omogućiti zaštitu interesa obe strane.

Rešavanje sporova na ovaj način je jeftinije i brže. Prema podacima Ministarstva pravde, u poređenju sa redovnim troškovima sudskog postupka, u zavisnosti od vrednosti spora medijacija je od 35 do 60% jeftinija.

Što se tiče trajanja medijacije, europa.rs prenosi da se u Italiji, jedinoj zemlji u Evropskoj uniji koja održava ravnoteža između medijacije i tradicionalnih postupaka, medijacijama sporovi rešavaju za 47 dana.

U 2016. je u Srbiji na ovaj način rešeno samo 260 predmeta, dok se u toku 2017. broj predmeta rešenih medijacijom utrostručio.

Usaglašavanje sa EU

Evropski parlament i Savet usvojili su 21. maja 2008. godine Direktivu 2008/52/EC o određenim aspektima medijacije u građanskim i privrednim stvarima. Njen glavni cilj bio je da se podstakne primena ovog alternativnog načina rešavanja sporova „obezbeđenjem uravnoteženog odnosa između medijacije i sudskog postupka“, kao što je navedeno u članu 1 Direktive. Sve države članice integrisale su Direktivu u svoje nacionalne zakone do 2011. godine, ali se oni razlikuju po primeni različitih modela i po zakonskim odredbama.

Zakon o posredovanju u rešavanju sporova u Srbiji počeo je da se primenjuje 1. januara 2015. godine, čime je unapređen pravni okvir u oblasti medijacije, uz usaglašavanje sa pravnim tekovinama Evropske unije. Medijacija u Srbiji nije obavezna, već je sudovi nude kao alternativni način rešavanja sporova.