Za sedam godina aktivirali preko milion građana

Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) je formalno registrovana 2010. godine i danas je čini 15 organizacija članica koje dolaze iz 11 gradova u Srbiji i bave se različitim temama – unapređenjem položaja mladih u društvu, zaštitom životne sredine i održivim razvojem, ljudskim, manjinskim i posebno pravima Roma, unapređenjem položaja medija i njihovog odnosa sa organizacijama civilnog društva, kao i vladavinom prava, dobrim upravljanjem i unapređenjem procesa EU integracija u Srbiji. Ove organizacije okupile su se oko ideje decentralizacije čije principe primenjuju u svakodnevnom radu, bez obzira na oblast delovanja. Svi punopravni članovi koalicije su istovremeno i članovi skupštine Nacionalne koalicije za decentralizaciju. O dosadašnjem radu i budućim planovima razgovarali smo sa direktorkom Milenom Velojić.

-Šta je postignuto za 7 godina, od osnivanja do danas?

Od osnivanja 2006. i formalne registracije 2010. godine, Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) okuplja organizacije koje strategije i aktivnosti usmeravaju na jačanje moći građana kroz građanske inicijative, peticije, referendume, izbore, zborove građana. Organizujući akcije zagovaranja kroz postojeće mehanizme učešća građana u donošenju odluka, stvarajući nove i unapređujući postojeće mehanizme za uključenje javnosti u donošenje odluka na svim nivoima i jačanje kapaciteta lokalnih vlasti za preuzimanje decentralizovanih funkcija, NKD je razvio jaku mrežu prepoznatljivih organizacija civilnog društva (OCD) koje su specijalizovane u oblastima u kojima deluju u svojim lokalnim zajednicama – Proaktiv NišMedia i reform centar NišOdbor za ljudska prava Niš, Stara planina Pirot, Timočki omladinski centar Zaječar, Odbor za ljudska prava Negotin, Resurs centar MajdanpekUžički centar za ljudska prava i demokratijuUrban in Novi PazarEdukativni centar Kruševac, Evrokontakt Kruševac, Roma centar Kragujevac, Romski informativni centar Kragujevac, Kikindski forum, Ars Nova Valjevo.

U zagovaračke inicijative uključili smo više od milion građana i građanki Srbije, zahtevali izmene Zakona o teritorijalnoj organizaciji, obraćali se Vladi sa 10.000 potpisanih pisama sa zahtevima za decentralizaciju Srbije, obišli više od 30 gradova i direktno razgovarali sa građanima o njihovim lokalnim problemima, o potrebi za decentralizacijom, o odgovornijim donosiocima odluka i promeni izbornog sistema.

Aktivnim delovanjem otvoren je širi dijalog o decentralizaciji a važnost ove teme podignuta na viši nivo. Ona postaje deo platformi političkih partija, biva prisutnija u medijima, a danas je deo Akcionog plana za reformu javne uprave.

Pokretanjem narodnih inicijativa za izmenu Zakona o teritorijalnoj organizaciji Pirot i Kikinda su dobili su statuse gradova. NKD je kroz projekat „Politike koje rade“ podržao tri zagovaračke lokalne inicijative kroz koje je osnovan Savet za mlade u Kraljevu, Savet za socijalnu zaštitu u Užicu, izvršena je socijalna, vaspitna i kulturna inkluzija dece ometene u razvoju u Bajinoj bašti i Užicu.

NKD je oformio i bazu sa 180 trenera i konsultanata koji pružaju usluge organizacijama civilnog društva, a usvojen je i etički kodeks za njihovo delovanje. Naša organizacija ima dugoročnu saradnju sa USAID-om na izradi Indeksa održivosti organizacija civilnog društva (6 godina za redom).

Kroz kampanju Biram koga biram, NKD je obezbedio tromesečno pojavljivanje poruka na nacionalnoj RTS 1 u najgledanijim terminima. NKD je, zahvaljujući toj kampanji, izgradio kredibilitet za dijalog sa javnim vlastima. To je jako bitno jer je politička elita u Srbiji  uspela da demokratske procese udalji od građana i da relativizuje izborni proces do nivoa gde birači imaju važnost samo u periodu od raspisivanja izbora do trenutka zatvaranja biračkih mesta. Na taj način je uticaj građana na kreiranje politika u potpunosti onemogućen, a nivo odgovornosti izabranih predstavnika prema biračima je simboličan.

Ova kampanja je uspela da proširi znanje građana o postojećem izbornom sistemu i da oformi široki front aktivista i eksperata koji aktivno zagovaraju promene koje će omogućiti ravnomernu teritorijalnu zastupljenost, veću odgovornost izabranih predstavnika prema biračima, bolje predstavljanje manjina i rodnu ravnopravnost u parlamentu. Naš tim je uspeo da formira i grupu poslanika koji žele da budu narodni predstavnici a ne samo partijski vojnici u sistemu partokratije. Kroz javne događaje – tribine, konferencije, ulične akcije, otvoreno je pokazana podrška većine i postignut konsenzus u javnosti oko povećanja broja izbornih jedinica.

-Na šta ste najponosniji?

NKD je kod organizacija civilnog društva, donatora, građana, narodnih poslanika, lokalnih vlasti postao prepoznatljiv po aktivnostima koje svake godine organizuje (“Autobus” i “Kafa sa poslanikom”). Akcije autobusa u proseku godišnje poseti oko 10.000 građana, a aktivno se uključi do 5.000 (potpisom, komentarom, razgovorom, pitanjem, ostavljanjem podataka). Autobus decentralizacije, Bus odgovornosti (Otvoreni parlament) i Bus izborne reforme bili su medijski najposećeniji događaji koje je NKD organizovao. U proseku, 100 medija godišnje izveštava o aktivnostima busa.

Kafa sa poslanikom postaje obeležje NKD-a u Nedelji parlamentarizma koju dve godine zaredom organizuju Narodna skupština i CRTA.

-Na koji način se menjala organizacija?

Organizacija je porasla ne toliko u obimu, koliko u kvalitetu rada i spremnosti da deluje u turbulentnom okruženju i suočava se sa svakodnevnim izazovima.

-Ciljevi za budućnost?

Naš cilj ostaje isti – jačanje političke moći građana, jer ćemo samo tako, zajedno, uspeti da se aktivno zalažemo za decentralizaciju i ravnomeran regionalni razvoj Srbije, kao i promenu izbornog zakona i veće učešće u procesu EU integracija.


U cilju unapređenja i modernizacije poslovanja, Nacionalna koalicija za decantralizaciju pokrenula je novi sajt www.nkd.rs.