Konferencija o etici u omladinskom radu u Nišu

Sreda, 2. novembar 2016. godine, u 12 sati,

Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38

Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR organizuje konferenciju o etici u omladinskom radu. Cilj konferencije je osiguranje kvaliteta omladinskog rada kroz razvijanje etične i profesionalne prakse u organizacijama koje sprovode omladinski rad.

Rezultat konferencija biće i brošura, koja će objediniti sve produkte konferencija sa ciljem pružanje podrške omladinskim radnicima i  liderima u svakodnevnoj praksi u sprovođenju standarda etike u omladinskom radu. Brošura će biti distribuirana organizacijama članicama kao i relevantnim institucijama koje pružaju podršku razvoju omladinskog rada u Srbiji.

Ova konferencija održava se u pet gradova u Srbiji (Novi Sad, Zaječar, Niš, Beograd i Požega), a osmišljena je tako da se kroz direktnu komunikaciju između Saveta za etička pitanja NAPOR i sa omladinskim radnicima i liderima mapiraju ključna etička pitanja u praksi kao i definiše minimum standarda za svaki segment Etičkog kodeksa u omladinskom radu.

Konferencije o etici u omladinskom radu sprovode se u okviru projekta Bez muke nema nauke, bez NAPORnih koraka kvalitetu pomaka! – dopunjeno izdanje koji NAPOR sprovodi uz podršku Ministarstva omladine i sporta.