Popis organizacija koje se bave medijskom i informacionom pismenošću

Foto: CIMU SEE

Koalicija za informacije i korisnike medija u jugoistočnoj Evropi (The Coalition of Information and Media Users in South East Europe – CIMU SEE), u saradnji sa UNESCO-m i Evropskom komisijom, poziva organizacije zapadnog Balkana koje se bave medijskom i informacionom pismenošću da se registruju kako bi se kreirala baza svih aktera u ovoj oblasti.

Zainteresovane organizacije to mogu da urade do 31. jula popunjavanjem ovog upitnika.

CIMU SEE već spaja različite organizacije koje rade na medijskom i informacionom opismenjavanju u regionu. Namera je da se poveća broj informisanih, aktivnih i kritički nastrojenih građana, korisnika informacija koji su sposobni da utiču na ponašanje medija i vlada država u regionu.

Ovim mapiranjem organizacije će se uključiti i u Globalnu alijansu za partnerstva u oblasti medijske i informacione pismensti (Global Alliance for Partnerships on Media and Information Literacy – GAMPIL), koja ulaže velike napore u internacionalnu saradnju kako bi se omogućilo da svi građani imaju pristup medijskim i informacionim veštinama. Alijansa okuplja više od 500 organizacija iz preko 80 zemalja.

Poziv za registraciju odnosi se na nevladine organizacije, asocijacije, akademske institucije i one koje se bave obukama, medijske organizacije, regulatorna i samoregulatorna tela, biblioteke ili druge davaoce informacija, privatne ili javne subjekte, istraživačke institucije i ostale organizacije koje se bave medijskom i informacionom pismenošću u zemljama zapadnog Balkana i u Turskoj.