Fond

Fond za jug Srbije nastao je kao rezultat višegodišnjeg rada konzorcijuma organizacija civilnog društva iz Niša na polju jačanja konstruktivnog uticaja civilnog sektora na društvene promene na jugu Srbije. Rad Fonda biće posvećen podršci lokalnoj saradnji različitih aktera u ostvarivanju javnog interesa.

Već tokom 2019. godine biće objavljen otvoren poziv sa više definisanih tema za podnošenje predloga projekata. Fond će podržati projekte i aktivnosti u sledećim oblastima.

 • Nauka u službi građana

 • Aktivizam i volonterizam mladih

 • Javni interes na lokalnom nivou

 • Učešće građana u donošenju odluka – pokretanje softvera za participaciju na lokalu

 • Podrška preduzetništvu

 • Brendiranje juga Srbije

Kroz Fond za jug Srbije sprovešće se najbolje prakse dodeljivanja sredstava i donacija, omogućavajući od prvog poziva potpuni pristup informacijama svim zainteresovanim stranama preko sajta i fejsbuka. Fond funkcioniše na bazi procedura koje obezbeđuju potpunu odgovornost i transparentnost procesa.

Rad konzorcijuma u 2019. godini omogućen je podrškom RBF-a za naš projekat Partnerstvo za održivi razvoj.

Zašto praktične javne politike?

Konzorcijum organizacija civilnog društva u Nišu, koji čine Media i reform centar Niš, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Otvoreni klub, Proaktiv, ENECA i Centar za razvoj liderstva, doprinos ciljevima održivog razvoja i međusektorske saradnje daje i kroz izradu praktičnih javnih politika.

Dokumenti čija izrada i buduća primena unapređuju kapacitete lokalne samouprave na polju izgradnje demokratskih institucija i efikasnih mehanizama za održivi razvoj, pripremljeni su u formatu koji omogućava aktivno učešće građana u njihovom kreiranju kroz predloge, sugestije i inicijative. Ovakav participativan proces stvara dobru osnovu za izradu kvalitetnih praktičnih javnih politika, koje će naći punu primenu u lokalnoj zajednici.

Praktične javne politike obuhvataju šest oblasti koje su i ekspertiza svake od članica konzorcijuma i odnose se pre svega na Grad Niš, ali su primenjive kao model i u drugim lokalnim samoupravama. To su:

 • povećanje participacije/učešća građana u ostvarivanju poslova od interesa za funkcionisanje lokalne zajednice grada Niša;

 • utvrđivanje i ostvarivanje javnog interesa na lokalnom nivou;

 • podrška malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu;

 • unapređenje inkluzivnog obrazovanja kroz podršku sprovođenja mera Interresorne komisije grada Niša;

 • podrška razvoju preduzetništva mladih u Nišu – neophodnost uvođenja preduzetništva u obrazovni sistem i modela finansijske podrške;

 • unapređenje institucionalne podrške mladima.

Putem dolenavedenih linkova možete preuzeti javne politike: