Državna revizorska institucija  (DRI) je najviši organ zadužen da vrši kontrolu trošenja javnih sredstava i upravljanja javnom imovinom. U našoj zemlji funkcioniše od 2005. godine i nadležna je za državnu reviziju oko 11.000 direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava i drugih korisnika javnih sredstava. Ili, jednostavnije rečeno, DRI pomaže državi da mudro upravlja i koristi resurse. Za svoj rad DRI odgovara Narodnoj skupštini.

Državna revizorska institucija predstavlja jednu od ključnih karika u sistemu finansisjke odgovornosti u državi, jer brine da se javnim sredstvima i imovinom upravlja na finansijski stabilan način i u skladu sa odlukama i namerama Narodne skupštine, kaže dr Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije.

Ono što je važno naglasiti jeste da je Državna revizorska institucija ključna ili jedna od ključnih karika u oblasti utvrđivanja kako se javna sredstva troše i kakva je odgovornost odgovornih lica koja su zadužena za te aktivnosti od planiranja, preko izvršenja do izveštavanja“, kaže Pejović.

Značaj Državne revizorske institucije je i u tome što sve zainteresovane strane obaveštava o svom radu prvenstveno Narodnu skupštinu, koja ju je osnovala i kojoj polažu račune, odnosno dostavljamo izveštaj o svom radu.

Isto tako Vladi i svim subjektima revizije, medijima, nevladinim organizacijama, akademskoj zajednici i građanima tako da i građani imaju i mogu imati koristi od rada Državne revizorske institucije na način što kroz izveštaje mogu doći do jasnih, objektivnih, istinitih informacija o tome kako subjekti za koje su zainteresovani, koji im pružaju određene usluge, upravljaju javnim sredstvima i kakvu uslugu daju građanima i kakva je cena te usluge, da li je ona, ta cena, utvrđena u skladu sa važećim propisima ili  ne, i tako dalje“, ističe Pejović.

Dr Pejović kaže da je poslednjih godina DRI doživela značajne promene i unapredila kvalitet svog rada. Posebna pažnja je posvećena javnosti rada i objavljivanju izveštaja i drugih dokumenata koji su nastali u procesu revizije. Prema njegovim rečima, na sajtu DRI se, pored informacija o sprovedenim revizijama, utvrđenim nepravilnostima i podnetim prijavama, mogu pronaći i izveštaji o tome šta su subjekti revizije preduzeli da otklone uočene nepravilnosti, izveštaji DRI u kojima se ocenjuju preduzete mere, kao i Registar preporuka.

Sada kada ima Registar on na jednom mestu čita u kakvom je stanju preporuka, odnosno u kakvom je statusu preporuka i može odmah da se uveri, npr. ako smo dali preporuku da se plate ne smanje nego da se obračun plata uskladi u odnosu na propise, građanin će da zna da li je to usklađeno, a čitaće šta je subjekt napisao. Dakle, sve što je proizvod Državne revizorske institucije to je na sajtu, i na taj način smo prišli i građanima i brzini upoznavanja sa istinitom i objektivnom informacijom“, kaže Pejović.

Nalazi, zaključci i preporuke iz izveštaja o reviziji su dragoceni podsticaj ne samo za otklanjanje otkrivenih nepravilnosti i nesvrsishodnosti, već i za unapređenja planiranja i izvršenja budžeta, a posebno unapređenje rada i sistema javne uprave u celini.

Mi cenimo da Državna revizorska institucija svojim radom, svojim izveštavanjem može bitno i značajno uticati na javnu upravu, može podsticati njeno unapređivanje, poboljšanje, efikasnost u njenom radu prvo time što kad sprovodimo reviziju utvrđujemo nepravilnosti i nesvrsishodnosti i dajemo obavezu, dakle zakonodavac je dao obavezu da se to otkloni, a mi dajemo preporuku da se to zaista i izvrši“, dodaje Pejović.

Pravilno upravljanje javnim finansijama je od velikog značaja i za proces evropskih integracija i povezano je sa većim brojem pregovaračkih poglavlja. Evropska unija pomaže DRI kako bi ova važna institucija unapredila svoj rad i kako bi se Srbija približila evropskim standardima u ovoj oblasti. Do sada je EU podržala rad DRI sa preko 1.7 miliona  evra, a planiraju se projekti i u narednom periodu.  Podsećamo da je ovo deo reforme javne uprave u Srbiji koje je podržan od strane Evropske unije.