Javni interes – Zbog koga postoje mediji?

Odgovor na pitanje šta je javni interes u medijima najlakše se dobija kada novinar sagleda stvari iz ugla građanina i postavi pitanje ‘zašto je to važno za mene’, kaže novinar Predrag Blagojević.

Javni interes je pojam koji se obično upotrebljava da bi se objasnile potrebe, koristi ili prednosti za zajednicu kao celinu, i suprotan je pojmu privatnog interesa.

Međutim, prema mišljenju Blagojevića, novinari javni interes najčešće tretiraju iz ugla interesa vlasti:

Činjenica je da mediji, kada izveštavaju o tome da je neko uhapšen zbog korupcije, kažu ‘oštetio državni budžet’. Pa nije oštetio državni budžet, već je zloupotrebio novac poreskih obaveznika“.

Većina medija, iako je dužna da radi u interesu građana, privatne i pojedinačne interese, kako samih medija, tako i političkih i ekonomskih nosilaca kapitala, prikriva javnim interesom.

Mislim da su mediji krivi jer građanima ne predstavljaju stvari onakvim kakve treba da budu, gde su građani na prvom mestu, a da je vlast servis građana“, zaključuje Blagojević.

Šta kaže zakon?

Prema članu 51. Ustava Republike Srbije u kome se definiše pravo na obaveštenost, svako ima pravo da istinito, potpuno i blagovremeno bude obaveštavan o pitanjima od javnog značaja i sredstva javnog obaveštavanja dužna su da to pravo poštuju. Svako ima pravo na pristup podacima koji su u posedu državnih organa i organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, u skladu sa zakonom.

Javni interes definisan je Zakonom o javnom informisanju i medijima, i najjednostavnije se može objasniti kao pravo javnosti da bude informisana o onim pitanjima koja su za nju od značaja, što se ostvaruje posredstvom medija. Republika Srbija treba da se stara o ostvarivanju javnog interesa, ali bez mešanja u uređivačku politiku medija.

Član 15

Javni interes u oblasti javnog informisanja je:

1) istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje svih građana Republike Srbije;

2) istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje na maternjem jeziku građana Republike Srbije pripadnika nacionalnih manjina;

3) informisanje na srpskom jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive van teritorije Republike Srbije;

4) očuvanje kulturnog identiteta srpskog naroda i nacionalnih manjina koje žive na teritoriji Republike Srbije;

5) informisanje inostrane javnosti na stranim jezicima kada je to od interesa za Republiku Srbiju;

6) informisanje osoba sa invaliditetom i drugih manjinskih grupa;

7) podrška proizvodnji medijskih sadržaja u cilju zaštite i razvoja ljudskih prava i demokratije, unapređivanja pravne i socijalne države, slobodnog razvoja ličnosti i zaštite dece i mladih, razvoja kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoja obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema, razvoja nauke, razvoja sporta i fizičke kulture i zaštite životne sredine i zdravlja ljudi;

8) unapređivanje medijskog i novinarskog profesionalizma.

Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave stara se o ostvarivanju javnog interesa podstičući raznovrsnost medijskih sadržaja, slobodu izražavanja ideja i mišljenja, slobodan razvoj nezavisnih i profesionalnih medija, što doprinosi zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.


Izradu multimedijalnih sadržaja za projekat Medijska pismenost – Stvarnost iza ekrana, koji realizuje Media i reform centar Niš, podržao je Grad Niš u okviru Konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2018. godini.

Projekat je fokusiran na predstavljanje kako stavova mladih, tako i ekspertskih mišljenja o važnim temama koje se tiču medija i medijske pismenosti.